مخابرات

مخابرات

رادیویی: طراحی و تولید بخشی از قطعات Active و Passive

فیزیکی: طراحی و تولید سامانه های انتقال دیتا روی فیبرنوری