سیستم های رادیویی

سیستم های رادیویی

سیستم های رادیویی

مشاوره و طراحی و اجراء شبکه های رادیویی در باندهای HF-VHF-UHF

طراحی ئ تولید انواع آنتن در باندهای HF-VHF-UHF

طراحی و تولید انواع اینترفیس های شبکه های رادیویی

طراحی و تولید سامانه های انتقال دیتا روی بسترهای شبکه های رادیویی در باندهای آنالوگ و دیجیتال

طراحی و اجرای شبکه های رادیویی دیجیتال با تکنولوژی های متفاوت مثل DMR-Tetva-P25

اجرای انواع دکل های مهاری – خود ایستا و منو پل

طراحی و اجرا سیستم های دور فرمان جهت لینک نمودن شبکه های رادیویی باند VHF-UHF بدون در نظر گرفتن بعد مسافت

طراحی و تولید سامانه های ROIP جهت لینک نمودن شبکه های رادیویی آنالوگ روی بسته ی IP

طراحی و تولید Dispatch  مراکز پیام .