سامانه مدیریت بحران

سامانه مدیریت بحران

  • مشاوره – طراحی و تولید انواع سامانه های فرماندهی مدیریت بحران
  • مشاوره – طراحی اکشن پلن ها در حوزه ی مدیریت بحران
  • مشاوره و تحلیل ریسک
  • طراحی و ارزیابی مانورهای تخصصی
  • طراحی و اجرا پروژه های مدیریت فرماندهی غیر متمرکز